Semalt SEO mazmunyny gurmak üçin 5 sany Google guralyny teklip edýär

Gözleg motory optimizasiýasy we internet marketing, belli bolmadyk çeşmeden bir ýa-da iki gural ulanyp biljekdigiňizdir. Analitikany we ölçegleri halaýan adamlara diňe tölegli gurallardan elýeterli köp maglumat gerek bolup biler. Bagtymyza, Google SEO zerurlyklaryňyza laýyk gelýän käbir gurallary hödürleýär. Bu gurallaryň käbiri gündelik gözleg motorymyzdaky meselelerde bar bolan aýratynlyklar we hileler, ýöne köplenç olary ulanyp bilmeýäris.

Semalt Digital Services-iň uly satuw menejeri Raýan Jonson, SEO kampaniýaňyza we internet marketing strategiýalaryňyzyň üstünlikli dowam etmegine kömek etmek üçin Google gurallaryny üns bilen saýlady:

1. Google Analitika.

Bu gural, geljekki ýazgylara goşmak üçin degişli mazmun barada düşünje almakda peýdaly bolup biler. Onda meýilnamalar üçin peýdaly maglumatlary görkezýän ölçegler bar.

2. Google awtomatiki aýratynlygy.

Bu aýratynlyk, Google gözleg setirine bir zat ýazjak bolanyňyzda, tamamlanan gözleg tekliplerini görmäge mümkinçilik berýär. Bu pikirler, Google-yň gözleg ölçeglerinden gelip çykýar, ozal gözleg dykyzlygynda bolan beýleki marketologlara maslahat berýär. Awto-gutarnykly gözleg teklipleriniň köpüsiniň uzyn sanawyny düzmek, ýokary derejeli web sahypasy maglumatlary getirip bilýän pyrlanýan mazmuny döredýär.

3. Google gözleg konsoly.

Bu gural, aýratyn açar sözleriň gözleg netijelerinde reýtingiňizi gözegçilikde saklamaga we gowulaşdyrmaga kömek edip biler. Mysal üçin, adamlar "Gözleg Analitikasyna" gidip bilerler. Bu menýu Gözleg konsolynyň dolandyryş panelinde bolup, bir gezek basmagy görmäge, web sahypaňyza degişli 999 açar söz üçin nyrh, täsir we ortaça gözleg ýagdaýyna basmaga mümkinçilik berýär.

4. Google-yň "Gözlegler" bölümine girmek.

Bu bölüm üstünlik gazanmagyň indiki açary bolup biler. Bu ýer Google gözleg sahypasynyň aşagyndadyr. Uzyn görnüşdäki zatlar we talaplar bar. Bu pikirler, indiki blog pikirleriňiz ýa-da ýazgylaryňyzyň atlary bolup biler. Mysal üçin, "it iýmitini" gözläniňizde, bu sebitde "deri allergiýasy üçin iň oňat it iýmiti" ýaly sözler bolup biler. Bu pikirleriň uzyn sanawyny düzmek, şol bir ýerde abraýly blog döredip biler.

5. Google AdWords.

Açar sözleriň Google-da gözleg dykyzlygy ýokary bolsa, başga SEO şertnamasyna pul harçlamagyň zerurlygy ýok. Tölegli gözleg mahabatlaryny işleýän adamlar, Google Analytics kampaniýasyndaky açar sözler goýmasyndan girip bilerler. Bu ýerde pul goýmak üçin hakyky gözleg talaplaryny tapyp bolýar. Google AdWords-da iň oňat we ygtybarly sözleriň gözleg aýratynlygy bar.

Netije.

Gözleg motory optimizasiýasyny amala aşyrýan adamlar bir gural ýa-da has köp zady talap edip bilerler. Eltip bermegi wada berýän, ýöne käwagt adamlary aldap, kömek edip bilmeýän dürli çeşmelerden köp sanly gural çykýar. Şeýle-de bolsa, Google-da SEO we internet marketingini amala aşyrýan islendik adamyň ulanyp biljek käbir gurallary bar. Bu gurallaryň käbiri gözleg motorlarymyzda bar bolan hyzmatlar hökmünde bar, ýöne köplenç ähmiýet berilmeýär. Semalt tarapyndan maslahat berilýän gurallardan, açar söz gözlegi, Google botlary we gözlegçiler ýaly köp sanly SEO meseleleriniň Google tarapyndan üpjün edilen gurallary ulanyp bolýandygy aýdyňdyr. Netijede, gülkünç subut edilmedik gurallara gitmegiň zerurlygy ýok.